Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp nhãn tên

Dự án: Cung cấp nhãn tên (tag name) để thực hiện chương trình nhận diện các van tay trên toàn nhà máy theo Đơn hàng 430/ĐH-BDSC-W ngày 19/09/2018

26/01/2019

13/02/2019

Xây dựng Cầu Hải Tân và đường dẫn

Dự án: Cầu Hải Tân và đường dẫn

10/01/2019

31/01/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo