Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp Trang bị công cụ, dụng cụ phục vụ vận hành

Dự án: Trang bị công cụ, dụng cụ phục vụ vận hành, kho vật tư năm 2018

30/05/2018

12/06/2018

Cung cấp vật tư xưởng sản phẩm năm 2018

Dự án: Cung cấp vật tư xưởng sản phẩm năm 2018

24/05/2018

06/06/2018

Cung cấp vật tư lõi lọc năm 2018

Dự án: Cung cấp vật tư lõi lọc năm 2018

21/05/2018

31/05/2018

Thi công xây lắp cống Kênh Hai, Năm Thâu

Dự án: Đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi Tiểu vùng III - Nam Cà Mau

17/05/2018

28/05/2018

Cung cấp khí công nghiệp năm 2018

Dự án: Cung cấp khí công nghiệp năm 2018

17/05/2018

28/05/2018

Cung cấp vật tư sửa chữa

Dự án: Đơn hàng số 247 “Cung cấp vật tư sửa chữa E04502, E04212A/B, E04213 năm 2018”.

17/05/2018

28/05/2018

Chỉnh trang bổ sung cây xanh

Dự án: Chỉnh trang bổ sung cây xanh Nhà điều hành và Nhà máy điện CM12 năm 2018

16/05/2018

30/05/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo